Bygg och anläggning

För att upp­nå kom­plet­ta syn­ergi­er genom hela bygg- och anläg­gn­ing­sprocessen samar­be­tar yrke­sar­betare och pro­jek­tledare från samtli­ga hantverkarkat­e­gori­er i Lil­jes­trand Entreprenad.

En gemen­sam led­ning av mång­facetter­ad hantverkarkom­pe­tens resul­ter­ar i pos­i­ti­va samord­ningsef­fek­ter och lägre tota­la omkost­nad­er även i kon­cer­nens andra entre­pre­nad­före­tag, L‑Bygg.

Uråldri­ga hantverk­stra­di­tion­er före­nas med topp­mod­er­na anläg­gningar och erfar­na medar­betare i Bergvikens Hus­fab­rik. Resul­tatet blir ständigt opti­mer­ade process­er och hus av högs­ta kvalitet.

Smidig till­gång till väl­fungerande verk­tyg, mask­in­er, arbets­for­don och övrig utrust­ning är avgörande för en effek­tiv byg­g­pro­duk­tion. Kon­cer­nen har där­för sam­lat ett brett utbud i uthyrn­ings­bo­laget L‑Renting.

För att upp­nå kom­plet­ta syn­ergi­er genom hela bygg- och anläg­gn­ing­sprocessen samar­be­tar yrke­sar­betare och pro­jek­tledare från samtli­ga hantverkarkat­e­gori­er i Lil­jes­trand Entreprenad.

En gemen­sam led­ning av mång­facetter­ad hantverkarkom­pe­tens resul­ter­ar i pos­i­ti­va samord­ningsef­fek­ter och lägre tota­la omkost­nad­er för entre­pre­nad­verk­samheten i L‑Bygg.

Smidig till­gång till väl­fungerande mask­in­er och arbets­for­don är avgörande för en effek­tiv byg­g­pro­duk­tion. Kon­cer­nen har där­för sam­lat ett brett utbud i uthyrn­ings­bo­laget L‑Renting.

Uråldri­ga hantverk­stra­di­tion­er före­nas med topp­mod­er­na anläg­gningar och erfar­na medar­betare i Bergvikens Hus­fab­rik. Resul­tatet blir ständigt opti­mer­ade process­er och hus av högs­ta kvalitet.

Rätt Från Bör­jan AB är en kom­plett lever­an­tör av infäst­ningar och mask­in­er för små och medel­sto­ra före­tag i byg­g­bran­schen. Kun­der välkom­nas till den fysiska butiken i Kilafors eller inter­net­bu­tiken i rutans övre högra hörn.

Medarbetare inom bygg och anläggning

Medarbetare inom bygg och anläggning

Kon­tak­tuppgifter till övri­ga medar­betare finns här.

Välj bolag

Carl-Johan

Hagberg

Carl-Johan Hagberg

För­råds- & mask­i­nans­varig: L‑Renting, Lil­jes­trand Entreprenad

Integritetspolicy

Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Liljestrand Group AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du tillhandahåller oss eller som inhämtas av oss från annan källa. Vi behandlar alltid personuppgifter med stor respekt för den personliga integriteten. Här beskriver vi hur vi hanterar och lagrar informationen samt vilka rättigheter du har. 

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig: info@liljestrand.se

Insamling av personuppgifter

Du själv lämnar dessa till oss, exempelvis för att bli kund men också i andra situationer. Till exempel via hemsidan, på fysiska blanketter, i kontakt med kundtjänst, via e-post, brev och kontaktformulär.

Webbsidor

Du kan besöka liljestrandgroup.se utan att personuppgifter samlas in. Vi samlar endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Exempel på sådan information är tidpunkt för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks. Vi använder även ”cookies” för att funktioner och tjänster på webbplatsen ska fungera på rätt sätt.

Tillgång till personuppgifter

Endast de som behöver tillgång till personuppgifterna för att utföra överenskommen tjänst har behörighet att komma åt och hantera dessa. Vi har flera underleverantörer som hanterar personuppgifter i olika omfattning och de har samma krav på hanteringen som Liljestrand Group AB har internt.

Arkivering av uppgifter

Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt. Vissa uppgifter kan dock behöva sparas för längre tid för att uppfylla andra legala krav, till exempel bokföringslagen där vi behöver spara uppgifter i 7 år. Det finns också skäl att spara uppgifterna för längre tid om det pågår en utredning eller en tvist, även om kundförhållandet sedan tidigare har upphört, eller i fall då du köpt en produkt av oss där vi behöver spara uppgifterna för att kunna fullgöra vårt garantiåtagande.

Rättigheter

Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av Liljestrand Group AB. Du kan även begära en rättelse av dina uppgifter. Du har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter.

Om du motsätter dig att personuppgifterna behandlas för marknadsföring via telefon och eller e-post har du rätt att när som helst meddela Liljestrand Group AB som då upphör med detta. Du har under vissa förutsättningar rätt att få personuppgifter som du lämnat själv överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).