0
medar­betare
0
kon­cern­bo­lag
0
fastigheter

Fastighets-
utveckling och projektering

Med en mång­sidig och skick­lig intern kom­pe­tens dri­ver och verkar Lil­jes­trand Group för ett väl­grun­dat och verkn­ings­fullt fastighet­sutveck­lande. Bostäder, kom­mer­siel­la lokaler, och samhälls­fastigheter pro­jek­teras ur ett brett och inkluderande per­spek­tiv, utan att för­lo­ra ögat för detaljer.

Bygg och anläggning

Ända sedan starten år 2001 har Lil­jes­trands affär­sidé var­it grun­dad i engage­manget för byg­g­pro­jek­tens alla process­er och ske­den. En kon­cern med egna entre­pre­nad­bo­lag, mask­in­er, och sakkun­nig per­son­al säkrar ett sam­stäm­migt arbete med en effek­tiv byg­gna­tion och ett opti­malt resultat.

Fastighets-förvaltning och uthyrning

Lil­jes­trands ini­tiala fokus på fastighet­sutveck­ling och byg­gna­tion har sedan flera år till­ba­ka även inklud­er­at för­valt­ning. Idag admin­istr­eras över 700 hyres­bostäder och mer än 50 000 kvadrat­meter kom­mer­siel­la lokaler och samhälls­fastigheter. Ambi­tio­nen är att fort­sät­ta till­han­dahål­la hyre­sob­jekt där ett gedi­get arbete med utformn­ing och mate­ri­al­val maximer­ar trivselfaktorn.

Hotell, restaurang och nöjen

Trots en färgsprakande kon­trast mot kon­cer­nens övri­ga aktiviteter har hotell‑, konferens‑, restaurang‑, och nöjesverk­samheter­na en självk­lar plats hos Lil­jes­trand Group. Det finns en strä­van efter att det­ta kreati­va spel­rum ska skän­ka lika myck­et gläd­je till besökare som det är intres­sant och givande att utveckla.