utveckling och förvaltning av fastigheter

Med en mång­sidig och skick­lig intern kom­pe­tens dri­ver och verkar Lil­jes­trand Group för ett väl­grun­dat och verkn­ings­fullt utveck­lande och för­val­tande av fastigheter. Samti­da bostäder, kom­mer­siel­la lokaler, och samhälls­fastigheter har pro­jek­teras ur ett brett och inkluderande per­spek­tiv, utan att för­lo­ra ögat för detal­jer. Gam­la san­ningar ifrå­gasätts och strate­gi­er rev­ideras när dri­vkraften lig­ger i att hit­ta bät­tre och smidi­gare lös­ningar, bland annat för att min­imera kli­mat­påverkan utan att tum­ma på nyt­t­jan­de­standar­d­en. En noga för­beredd grund redan på utveck­lingsnivån är alltid mest gynnsam för samtli­ga intressen­ter, där kon­struk­tion, mate­ri­al­val, och även de all­ra min­s­ta detal­jer­na grundligt tänk­ts igenom i var­je skede för att upp­nå bäs­ta resultat.

Trots att Lil­jes­trands primära verk­samhet­som­råde är Stor­stock­holm återfinns fastigheter i hela lan­det – från Vis­by i söder till Åre i norr. Idag admin­istr­eras över 700 hyres­bostäder och mer än 50 000 kvadrat­meter kom­mer­siel­la lokaler och samhällsfastigheter.

Hotell, restaurang och nöjen

Hotell‑, konferens‑, restaurang‑, och nöjesverk­samheter­na har en lika självk­lar plats i Lil­jes­trand Group som utveck­lin­gen och för­valt­nin­gen av fastigheter. Vi strä­var efter att det­ta kreati­va spel­rum ska skän­ka lika myck­et gläd­je till besökare som det är intres­sant och givande att utveckla.

Integritetspolicy

Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Liljestrand Group AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du tillhandahåller oss eller som inhämtas av oss från annan källa. Vi behandlar alltid personuppgifter med stor respekt för den personliga integriteten. Här beskriver vi hur vi hanterar och lagrar informationen samt vilka rättigheter du har. 

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig: info@liljestrand.se

Insamling av personuppgifter

Du själv lämnar dessa till oss, exempelvis för att bli kund men också i andra situationer. Till exempel via hemsidan, på fysiska blanketter, i kontakt med kundtjänst, via e-post, brev och kontaktformulär.

Webbsidor

Du kan besöka liljestrandgroup.se utan att personuppgifter samlas in. Vi samlar endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Exempel på sådan information är tidpunkt för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks. Vi använder även ”cookies” för att funktioner och tjänster på webbplatsen ska fungera på rätt sätt.

Tillgång till personuppgifter

Endast de som behöver tillgång till personuppgifterna för att utföra överenskommen tjänst har behörighet att komma åt och hantera dessa. Vi har flera underleverantörer som hanterar personuppgifter i olika omfattning och de har samma krav på hanteringen som Liljestrand Group AB har internt.

Arkivering av uppgifter

Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt. Vissa uppgifter kan dock behöva sparas för längre tid för att uppfylla andra legala krav, till exempel bokföringslagen där vi behöver spara uppgifter i 7 år. Det finns också skäl att spara uppgifterna för längre tid om det pågår en utredning eller en tvist, även om kundförhållandet sedan tidigare har upphört, eller i fall då du köpt en produkt av oss där vi behöver spara uppgifterna för att kunna fullgöra vårt garantiåtagande.

Rättigheter

Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av Liljestrand Group AB. Du kan även begära en rättelse av dina uppgifter. Du har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter.

Om du motsätter dig att personuppgifterna behandlas för marknadsföring via telefon och eller e-post har du rätt att när som helst meddela Liljestrand Group AB som då upphör med detta. Du har under vissa förutsättningar rätt att få personuppgifter som du lämnat själv överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).