0
medar­betare
0
kon­cern­bo­lag
0
fastigheter

Fastighets-
utveckling och projektering

Med en mång­sidig och skick­lig intern kom­pe­tens dri­ver och verkar Lil­jes­trand Group för ett väl­grun­dat och verkn­ings­fullt fastighet­sutveck­lande. Bostäder, kom­mer­siel­la lokaler, och samhälls­fastigheter pro­jek­teras ur ett brett och inkluderande per­spek­tiv, utan att för­lo­ra ögat för detaljer.

Bygg och anläggning

Ända sedan starten år 2001 har Lil­jes­trands affär­sidé var­it grun­dad i engage­manget för byg­g­pro­jek­tens alla process­er och ske­den. En kon­cern med egna entre­pre­nad­bo­lag, mask­in­er, och sakkun­nig per­son­al säkrar ett sam­stäm­migt arbete med en effek­tiv byg­gna­tion och ett opti­malt resultat.

Fastighets-förvaltning och uthyrning

Lil­jes­trands ini­tiala fokus på fastighet­sutveck­ling och byg­gna­tion har sedan flera år till­ba­ka även inklud­er­at för­valt­ning. Idag admin­istr­eras över 700 hyres­bostäder och mer än 50 000 kvadrat­meter kom­mer­siel­la lokaler och samhälls­fastigheter. Ambi­tio­nen är att fort­sät­ta till­han­dahål­la hyre­sob­jekt där ett gedi­get arbete med utformn­ing och mate­ri­al­val maximer­ar trivselfaktorn.

Hotell, restaurang och nöjen

Trots en färgsprakande kon­trast mot kon­cer­nens övri­ga aktiviteter har hotell‑, konferens‑, restaurang‑, och nöjesverk­samheter­na en självk­lar plats hos Lil­jes­trand Group. Det finns en strä­van efter att det­ta kreati­va spel­rum ska skän­ka lika myck­et gläd­je till besökare som det är intres­sant och givande att utveckla.

Integritetspolicy

Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Liljestrand Group AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du tillhandahåller oss eller som inhämtas av oss från annan källa. Vi behandlar alltid personuppgifter med stor respekt för den personliga integriteten. Här beskriver vi hur vi hanterar och lagrar informationen samt vilka rättigheter du har. 

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig: info@liljestrand.se

Insamling av personuppgifter

Du själv lämnar dessa till oss, exempelvis för att bli kund men också i andra situationer. Till exempel via hemsidan, på fysiska blanketter, i kontakt med kundtjänst, via e-post, brev och kontaktformulär.

Webbsidor

Du kan besöka liljestrandgroup.se utan att personuppgifter samlas in. Vi samlar endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Exempel på sådan information är tidpunkt för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks. Vi använder även ”cookies” för att funktioner och tjänster på webbplatsen ska fungera på rätt sätt.

Tillgång till personuppgifter

Endast de som behöver tillgång till personuppgifterna för att utföra överenskommen tjänst har behörighet att komma åt och hantera dessa. Vi har flera underleverantörer som hanterar personuppgifter i olika omfattning och de har samma krav på hanteringen som Liljestrand Group AB har internt.

Arkivering av uppgifter

Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt. Vissa uppgifter kan dock behöva sparas för längre tid för att uppfylla andra legala krav, till exempel bokföringslagen där vi behöver spara uppgifter i 7 år. Det finns också skäl att spara uppgifterna för längre tid om det pågår en utredning eller en tvist, även om kundförhållandet sedan tidigare har upphört, eller i fall då du köpt en produkt av oss där vi behöver spara uppgifterna för att kunna fullgöra vårt garantiåtagande.

Rättigheter

Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av Liljestrand Group AB. Du kan även begära en rättelse av dina uppgifter. Du har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter.

Om du motsätter dig att personuppgifterna behandlas för marknadsföring via telefon och eller e-post har du rätt att när som helst meddela Liljestrand Group AB som då upphör med detta. Du har under vissa förutsättningar rätt att få personuppgifter som du lämnat själv överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).