Om Liljestrand Group

Kort om oss

Ett fastighets­förvärv i Haninge i södra Stock­holm lade våren 2001 grun­den till det famil­jeäg­da entre­prenörs­före­taget Lil­jes­trand Fastigheter. Sedan dess har bolaget hun­nit med att både fyl­la tju­go år och växa en hel del. Ett tidigt fokus på mark­förvärv för byg­gande av bostad­srät­ter expander­ades med tiden till att inklud­era hyres­bostäder och kom­mer­siel­la lokaler för egen för­valt­ning, men även helt andra verk­samhets­grenar. För att bät­tre spegla den­na diver­si­fier­ing togs år 2017 beslutet att ska­pa kon­cer­nen Lil­jes­trand Group, som idag omfat­tar över 25 hel- och deläg­da bolag.

Kort om oss

Ett fastighets­förvärv i Haninge i södra Stock­holm lade våren 2001 grun­den till det famil­jeäg­da entre­prenörs­före­taget Lil­jes­trand Fastigheter. Sedan dess har bolaget hun­nit med att både fyl­la tju­go år och växa en hel del. Ett tidigt fokus på mark­förvärv för byg­gande av bostad­srät­ter expander­ades med tiden till att inklud­era hyres­bostäder och kom­mer­siel­la lokaler för egen för­valt­ning, men även helt andra verk­samhets­grenar. För att bät­tre spegla den­na diver­si­fier­ing togs år 2017 beslutet att ska­pa kon­cer­nen Lil­jes­trand Group, som idag omfat­tar över 25 hel- och deläg­da bolag.

Historia

2021
 • Byg­gna­tion och infly­t­tning av 30 vil­lor i Kvarnsjön/Uttran.
 • Fastigheten Mul­l­vaden, Dalvä­gen i Botkyr­ka, förvär­vades. Byg­g­pro­duk­tion har star­tat av 16 lägen­heter och två lokaler, och infly­t­tning sker under hösten 2022.
 • I Arbo­ga förvär­vades en fastighet med restau­rang och butik­er till­sam­mans med Kandy’z AB.
 • I Sig­tu­na förvär­vades en bli­vande bostads­fastighet som samägs med Tur­binen AB. Här finns byg­glov för 80 hyres­lä­gen­heter. Byg­gstart 2022 och plan­er­ad infly­t­tning som­maren 2023.
 • I Vira Bruk, Österåk­er förvär­vades 55 vil­latomter som samägs med Tur­binen AB.
 • I Skärgårdsstad i Åkers­ber­ga förvär­vades en byg­grätt för min­dre han­dels­fastighet som samägs med Tur­binen AB.
 • I cen­trala Åkers­ber­ga förvär­vades mark som är under pågående detalj­plan för ca 45 000 kvm bostäder och samägs med Tur­binen AB.
 • I Val­len­tu­na förvär­vades mark för bostad­sän­damål i pågående detalj­plan som samägs med Tur­binen AB.
2020
 • Fastigheten Vär­mdö Mört­näs 1:526 på ca 1000 kvm uthyrn­ings­bar yta förvär­vades i mars, med inrik­t­ning på restaurang/konditori, godis, glass och kontor.
 • I decem­ber förvär­vades Botkyr­ka 15:32 i Kvarnsjön/Uttran, en hyres­fastighet med tre lägen­heter samt ett gäl­lande byg­glov for 12 radhus.
 • Moder­bo­laget tog beslutet att sat­sa på sin pro­jek­ter­ingsavdel­ning med flera nyanställ­ningar för en kraft­full förstärkn­ing inför kom­mande byggproduktion. 
2019
 • Pro­jek­tet Som­marstu­gan i Uttran med 39 brf-lägen­heter färdigställdes.
 • På Vär­mdö star­tade byg­gna­tion av en besöks- och kon­fer­en­san­läg­gn­ing på ca 5000 kvm LOA bestående av fem frilig­gande vil­lor och fyra större hal­lar. Klart för drift 2021. 
 • Tott Hotell stängde i maj inför ombyg­gna­tion av hotel­let med ett helt nytt bostads- och uthyrningskoncept.
 • I decem­ber förvär­vades fastigheten Tum­ba 8:344, beståen­des av 19 hek­tar mark i Botkyr­ka, för framti­da omfat­tande byg­g­pro­duk­tion av främst bostäder. 
2018
 • Byg­gstart för Gäst­stu­gan 1, Kvarnsjön/Uttran, med ca 200 nya hyres­lä­gen­heter samt p‑däck. Infly­t­tning 2020.
 • Byg­gstart för skol- och förskole-fastigheten Lek­stu­gan 1 i Kvarnsjön/Uttran med Jensen Edu­ca­tion AB som långsik­tig hyres­gäst. Infly­t­tning 2019–2020.
 • Byg­gstart av Storstu­gan 2, Kvarnsjön/Uttran med 150 hyres­lä­gen­heter och p‑garage. Infly­t­tning under 2020–2021.
 • Fyra småhus­fastigheter på Vin­dö, Vär­mdö förvärvades. 
2017
 • Kon­cer­nen bytte namn till Lil­jes­trand Group AB från Lil­jes­trand Fastigheter AB, vilket istäl­let blev ett dot­ter­bo­lag för fastighetsförvaltning.
 • Under våren/sommaren påbör­jades arbetet med att star­ta Bergvikens Hus­fab­rik i Kilafors, Boll­näs kommun.
 • Ett nytt kon­fer­en­skon­cept, Brunns­gatan 8, lanser­ades i anslut­ning till restau­rang Gute i Stockholm.
 • Detalj­pla­nen Sand­stu­gan 2 i Kvarnsjön/Uttran, Botkyr­ka, vann laga kraft i sep­tem­ber med ca 350 nya byggrätter.
 • Ytterli­gare byg­gstart i Kvarnsjön/Uttran av Storstu­gan 4. Den­na innefat­tade två punk­thus på sju vån­ing vardera med hyres­lä­gen­heter och ett souter­räng­plan med när­bu­tik, restau­rang, gym, m.m. Infly­t­tning star­tade sent 2018.
2016
 • Under året påbör­jades ett tred­je brf-pro­jekt i Kvarnsjön/Uttran. Infly­t­tning av de 50 nya bostad­slä­gen­heter­na sked­de tidigt 2017.
 • Tott Hotell AB läm­nade driften av Tott Vis­by i november.
 • Hotell Gute och Bre­da Blick, två min­dre hotel­lan­läg­gningar med ca 60 rum innan­för Vis­by Ring­mur, förvärvades. 
2015
 • Under hösten förvär­vades indus­tri­fastigheten Super­novan 1, Hud­dinge. Ini­tialt för­bered­des den­na för industri/handel men plan­er­ades sedan om för samhällsverk­samhet inom offentlig sektor.
 • Bostads­fastigheten Lind­hov 15:26 i Kvarnsjön/Uttran, Botkyr­ka, förvär­vades och ytterli­gare 150 hyres­rät­ter planerades.
 • Ett tioårigt hyre­sav­tal teck­nas med Botkyr­ka kom­mun avseende LSS-dagverksamhet. 
2014
 • Kon­cer­nens hyres­rätts­för­valt­ning inled­des då de förs­ta lägen­heter­na var infly­t­tningsklara i Lind­hov 15:25 i Kvarnsjön/Uttran.
 • I augusti 2014 teck­nades även ett fem­tonårigt hyre­sav­tal med Atten­do avseende ett nytt äldreboende i Lind­hov 15:25. Infly­t­tning sked­de våren 2016.
 • Detalj­plan för Sand­stu­gan i Kvarnsjön/Uttran vann laga kraft i novem­ber och gav möj­lighet till byg­gna­tion om ca 230 bostad­srät­ter och 50 vil­latomter. Byg­gstart sked­de omgående av två brf-pro­jekt på 130 brf-lägen­hter. Infly­t­tning sked­de under 2016.
 • Bolaget Rätt Från Bör­jan AB (RFB) star­tades, med inrik­t­ning på försäljn­ing av fästele­ment och min­dre byg­gmask­in­er till före­tag i byggbranschen. 
2013
 • I jan­u­ari 2013 förvär­vades Uttrans För­valt­nings AB som ägde fastigheten Lind­hov 15:25 vid Kvarn­sjön i Botkyr­ka. Fastigheten inrymde äldreboende, daglig LSS-verk­samhet i kom­mu­nal regi, samt 50 hyres­rät­ter. Sam­man­taget fanns 12 000 kvm uthyrn­ings­bar yta i sjukhuset och plats för ca 150 bostad­srät­ter på angrän­sande mark. Ombyg­gnad påbör­jades i augusti.
 • Ytterli­gare mark i Kvarnsjön/Uttran omfat­tande ca 50 bostad­srät­ter och ett 50-tal vil­latomter förvär­vades senare.
 • I juli 2013 färdigställdes ett bostad­srättspro­jekt med 12 lägen­heter i cen­trala Gus­tavs­berg, Värmdö.
 • I novem­ber 2013 köptes bolaget Hotel & Resort Norder­strand AB, oper­atör av Tott Hotell Vis­by på Got­land, för att ta till vara på syn­ergi­ef­fek­ter mel­lan Tott Åre och Tott Visby.
2012
 • Sedan hösten 2012 dri­ver kon­cer­nen Restau­rang GUTE på Brunns­gatan 6 i Stockholm.
 • I sep­tem­ber förvär­vades bolaget Box Expe­ri­ence Scan­di­navia AB som säl­jer upplevelser.
2011
 • Hösten 2011 uppfördes en plåt- och lack­verk­stad åt Olof­s­son Bil för ca 35 mkr.
 • I decem­ber 2011 påbör­jades ett nytt indus­tripro­jekt vid Gudöbrole­den i Vendel­sö, Haninge, omfat­tande unge­fär 3000 kvm lok­a­ly­ta. Infly­t­tning sked­de hösten 2012. 
2010
 • I mars 2010 förvär­vades Tott Hotell i Åre. Under som­maren och hösten byg­gdes den s.k. Gula Vil­lan om till 28 nya hotell­rum. Hela hotel­let öpp­nade för drift i decem­ber sam­ma år.
 • Till­byg­gnad av en Audi­hall genom­förs åt Olof­s­son Bil för ca 10 mkr. 
 • I okto­ber färdigställdes Äldreboende Lupinen i Vendel­sö, Haninge med 45 lägen­heter. Hyres­gäst var Varda­ga (dåvarande Carema). 
2009
 • Fort­satt byg­gna­tion av och infly­t­tning i flera befintli­ga fastigheter. 
2008
 • I jan­u­ari 2008 förvär­vades indus­trit­o­mten Söder­by Huvudgård 7:137, Haninge. Här byg­gdes ett indus­tri­hus delvis för egen verk­samhet, men fram­för allt för extern uthyrn­ing av indus­trilokaler, butik­er, m.m.
 • I juni 2008 förvär­vades Vendel­sö Gård 3:480, Haninge, med en färdig detalj­plan för 44 parhus och 60 lägen­heter. Fastigheten sty­ck­ades upp och bebyg­gdes etap­pvis med brf-lägen­heter i två­plan­shus. Arkitekt var Per Lotén (Lotén Arkitekter). 
2007
 • I april 2007 förvär­vades Djuröbadens Pen­sion­at, Vär­mdö. Efter diverse förslag blev det tre skärgård­shus i strand­nära läge i gen­uin skärgårdsmiljö. Arkitekt var Per Öberg. 
2006
 • I feb­ru­ari 2006 förvär­vades Dalarö 2:137, Haninge, där ett min­dre fler­bostad­shus uppfördes i bostad­srätts­form. Pro­jek­tet omfat­tade tre lägen­heter och två lokaler. Infly­t­tning sked­de i slutet av 2007. Arkitekt var Kjell Mejhert (Reflex Arkitekter).
2005
 • I maj 2005 förvär­vades Dalarö 6:28, Haninge. Här uppfördes två skärgård­shus med infly­t­tning hösten 2006. Arkitekt var Per Öberg.
 • I juni 2005 förvär­vades Mör­by 15, Nynäshamn. Efter genom­förd detalj­plan byg­gdes 23 brf-lägen­heter i fler­bostad­shus med infly­t­tning från nov-08 till dec-09. Arkitekt var Lars Bergh (Brunnberg & Forshed).
 • I decem­ber 2005 förvär­vades f.d. Kum­la Han­del­strädgård, Tyresö. Här gjordes en ny detalj­plan med 20 hus med ägan­derätt och infly­t­tning sked­de från jun-08 till dec-09. Arkitekt var var Kjell For­shed (Brunnberg & Forshed). 
2004
 • Fort­satt byg­gna­tion av befintli­ga fastigheter.
2003
 • I juni 2003 förvär­vades fastigheter­na Näs­by 4:870 och 4:882 i Tyresö. Markom­rådet omfat­tade en plan för 7 större vil­lafastigheter. I samar­bete med kom­munen genom­fördes par­al­lel­la upp­drag för ett nytt planin­nehåll med stadsvil­lor. Det blev två brf-pro­jekt med sam­man­lagt 36 lägen­heter. Arkitekt var Per Öberg. Infly­t­tning sked­de feb-juni 2007.
2002
 • Fastighet Kle­na 2:10 innehöll även out­nyt­t­jade byg­grät­ter för kontor/industri och dessu­tom togs en ny detalj­plan fram för två bostad­srätts­föreningar på 28 respek­tive 42 lägen­heter. Infly­t­tning sked­de i mars-05 och jan-06.
2001
 • I mars 2001 förvär­vades fastigheten Kle­na 2:10 i Mårtens­berg, Haninge. Det blev start­skot­tet för famil­je­före­taget och Lil­jes­trand Fastigheter AB grun­dades. Allt sedan dess har före­taget haft sitt huvud­kon­tor i den­na fastighet.

Hållbarhetsarbete

Frå­gor som rör håll­barhet, kli­mat och miljö måste få ta plats i ett långsik­tigt före­ta­gande. För en kon­cern som verkar i den tra­di­tionellt resurskrä­vande byg­g­bran­schen är det en självk­larhet för Lil­jes­trand Group att vara självkri­tiska och transparan­ta, samt att arbe­ta för en min­skad kli­mat­påverkan på så mån­ga sätt som möjligt – sto­ra som små.

En vik­tig del i kon­cer­nens arbete för miljön är att använ­da Bergvikens Hus­fab­rik för tillverkn­ing av huse­le­ment i form av väg­gar, golv och tak. Att kun­na lev­er­era ett hus till byg­gar­bet­splat­sen i färdi­ga pus­sel­bitar led­er till ett mer tid­sef­fek­tivt bygge med färre utsläpp och en lägre total energiför­brukn­ing. Tiden för väder­beroende byg­gar­bete fram till ett tätt hus min­skar, vilket gör att uppvärmn­ings­be­hovet sjunker och risker­na för fukt- och mögel­prob­lem elim­in­eras. Dessu­tom används träele­ment med råvaror från när­belägna lever­an­tör­er i stäl­let för betong. Det­ta öpp­nar upp för smar­ta logis­tik­lös­ningar med sam­lade, lättare lever­anser som reduc­er­ar både trans­portut­släpp och tun­ga lyft, vilket ock­så ger en bät­tre och säkrare arbetsmiljö på byggarbetsplatsen.

Ett fort­satt arbete för ännu ener­gis­nålare hus och ytterli­gare logis­tik­ef­fek­tivitet är inte bara gynnsamt för kli­matet, utan likväl för den ekonomiska håll­barheten. En sam­stäm­mighet i ekonomiska och miljömäs­si­ga mål säk­er­ställer att håll­barhet­sar­betet fort­går. Mer­parten av kon­cer­nens fastigheter värms redan idag upp med hjälp av bergvärme och både jour­bilar och bilpool­er som erb­juds till boende dri­vs på elek­tricitet. Håll­bar teknik med förny­bara energikäl­lor såsom sol­celler, vat­ten- och vin­d­kraft finns med som en vik­tig del i före­tagets projektutvecklingsprogram. 

Vik­ten av kli­mat­frå­gan innebär dessu­tom att håll­barhet­sar­betet måste genom­syra hela kon­cer­nen och diskuteras i samtli­ga forum och verk­samheter. I och med att även social håll­barhet är en grund­pelare för före­taget, som byg­ger och för­val­tar hyres­bostäder, nyt­to­fastigheter och kom­mer­siel­la lokaler med samhäll­snyt­tan i åtanke, tar Lil­jes­trand Group till sig hela håll­barhets­be­grep­pet. Kon­cer­nen kom­mer ock­så framöver att göra sitt ytter­s­ta för både etabler­ade och inno­v­a­ti­va lös­ningar ska bli ännu lite bättre.

Hållbarhetsarbete

Frå­gor som rör håll­barhet, kli­mat och miljö måste få ta plats i ett långsik­tigt före­ta­gande. För en kon­cern som verkar i den tra­di­tionellt resurskrä­vande byg­g­bran­schen är det en självk­larhet för Lil­jes­trand Group att vara självkri­tiska och transparan­ta, samt att arbe­ta för en min­skad kli­mat­påverkan på så mån­ga sätt som möjligt – sto­ra som små.

En vik­tig del i kon­cer­nens arbete för miljön är att använ­da Bergvikens Hus­fab­rik för tillverkn­ing av huse­le­ment i form av väg­gar, golv och tak. Att kun­na lev­er­era ett hus till byg­gar­bet­splat­sen i färdi­ga pus­sel­bitar led­er till ett mer tid­sef­fek­tivt bygge med färre utsläpp och en lägre total energiför­brukn­ing. Tiden för väder­beroende byg­gar­bete fram till ett tätt hus min­skar, vilket gör att uppvärmn­ings­be­hovet sjunker och risker­na för fukt- och mögel­prob­lem elim­in­eras. Dessu­tom används träele­ment med råvaror från när­belägna lever­an­tör­er i stäl­let för betong. Det­ta öpp­nar upp för smar­ta logis­tik­lös­ningar med sam­lade, lättare lever­anser som reduc­er­ar både trans­portut­släpp och tun­ga lyft, vilket ock­så ger en bät­tre och säkrare arbetsmiljö på byggarbetsplatsen.

Ett fort­satt arbete för ännu ener­gis­nålare hus och ytterli­gare logis­tik­ef­fek­tivitet är inte bara gynnsamt för kli­matet, utan likväl för den ekonomiska håll­barheten. En sam­stäm­mighet i ekonomiska och miljömäs­si­ga mål säk­er­ställer att håll­barhet­sar­betet fort­går. Mer­parten av kon­cer­nens fastigheter värms redan idag upp med hjälp av bergvärme och både jour­bilar och bilpool­er som erb­juds till boende dri­vs på elek­tricitet. Håll­bar teknik med förny­bara energikäl­lor såsom sol­celler, vat­ten- och vin­d­kraft finns med som en vik­tig del i före­tagets projektutvecklingsprogram. 

Vik­ten av kli­mat­frå­gan innebär dessu­tom att håll­barhet­sar­betet måste genom­syra hela kon­cer­nen och diskuteras i samtli­ga forum och verk­samheter. I och med att även social håll­barhet är en grund­pelare för före­taget, som byg­ger och för­val­tar hyres­bostäder, nyt­to­fastigheter och kom­mer­siel­la lokaler med samhäll­snyt­tan i åtanke, tar Lil­jes­trand Group till sig hela håll­barhets­be­grep­pet. Kon­cer­nen kom­mer ock­så framöver att göra sitt ytter­s­ta för både etabler­ade och inno­v­a­ti­va lös­ningar ska bli ännu lite bättre.

Finansiell information

Baser­at på siffror från 1 jan­u­ari 2022

FASTIGHETSVÄRDE*

* Beräk­nat utifrån för­valt­nings­fastigheter, d.v.s. exk­lu­sive byggrätter.

BEFINTLIGA FASTIGHETER

    Hyresintäkter

    Antal LOA

    Antal BOA

    Antal hyresbostäder

DETALJPLANER**

    Pågående BTA

    Pågående byggrätter

    Färdi­ga BTA

    Färdi­ga byggrätter

** I deläg­da pro­jekt är endast Lil­jes­trand Groups del inräknad.

FASTIGHETSVÄRDE*: 3 000 mkr

* Beräk­nat utifrån för­valt­nings­fastigheter, d.v.s. exk­lu­sive byggrätter.

BEFINTLIGA FASTIGHETER

Hyresin­täk­ter: 140 mkr

Antal LOA: 34 000 kvm

Antal BOA: 32 000 kvm

Antal hyres­bostäder: 700 st

DETALJPLANER

Pågående BTA: 109 520 kvm

Pågående byg­grät­ter: 1 634 st

Färdi­ga BTA: 13 698 kvm

Färdi­ga byg­grät­ter: 107 kvm

3 000 mkr

* Beräk­nat utifrån för­valt­nings­fastigheter, d.v.s. exk­lu­sive byggrätter.


140 mkr

34 000 kvm

32 000 kvm

700 st

 

    109 520 kvm

    1 634 st

    13 608 kvm

    107 st

** I deläg­da pro­jekt är endast Lil­jes­trand Groups del inräknad.

Integritetspolicy

Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Liljestrand Group AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du tillhandahåller oss eller som inhämtas av oss från annan källa. Vi behandlar alltid personuppgifter med stor respekt för den personliga integriteten. Här beskriver vi hur vi hanterar och lagrar informationen samt vilka rättigheter du har. 

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig: info@liljestrand.se

Insamling av personuppgifter

Du själv lämnar dessa till oss, exempelvis för att bli kund men också i andra situationer. Till exempel via hemsidan, på fysiska blanketter, i kontakt med kundtjänst, via e-post, brev och kontaktformulär.

Webbsidor

Du kan besöka liljestrandgroup.se utan att personuppgifter samlas in. Vi samlar endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Exempel på sådan information är tidpunkt för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks. Vi använder även ”cookies” för att funktioner och tjänster på webbplatsen ska fungera på rätt sätt.

Tillgång till personuppgifter

Endast de som behöver tillgång till personuppgifterna för att utföra överenskommen tjänst har behörighet att komma åt och hantera dessa. Vi har flera underleverantörer som hanterar personuppgifter i olika omfattning och de har samma krav på hanteringen som Liljestrand Group AB har internt.

Arkivering av uppgifter

Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt. Vissa uppgifter kan dock behöva sparas för längre tid för att uppfylla andra legala krav, till exempel bokföringslagen där vi behöver spara uppgifter i 7 år. Det finns också skäl att spara uppgifterna för längre tid om det pågår en utredning eller en tvist, även om kundförhållandet sedan tidigare har upphört, eller i fall då du köpt en produkt av oss där vi behöver spara uppgifterna för att kunna fullgöra vårt garantiåtagande.

Rättigheter

Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av Liljestrand Group AB. Du kan även begära en rättelse av dina uppgifter. Du har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter.

Om du motsätter dig att personuppgifterna behandlas för marknadsföring via telefon och eller e-post har du rätt att när som helst meddela Liljestrand Group AB som då upphör med detta. Du har under vissa förutsättningar rätt att få personuppgifter som du lämnat själv överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).